tisdag 15 september 2015

Värsta fotoavtal jag läst-LHC

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV FOTOGRAFISKT VERK OCH BILD

Parter
A.                       Linköping Hockey Club, [822001-1897], Linköping Hockey Club, Gumpekullavägen 1, SE-582 78 Linköping nedan kallat (”LHC”), och

B.                       Fotograf, nedan kallad (”Fotografen”):
Namn:

_________________________________________________________
Personnummer:

_________________________________________________________
Adress:

_________________________________________________________
Postadress:

_________________________________________________________
e-post:

_________________________________________________________
Telefon:

_________________________________________________________

A och B kallas individuellt för (”Part”) och gemensamt för (”Parterna”).
LHC disponerar över samtliga rättigheter till sina arrangemang och ishockeymatcher (”Arrangemang”) i Saab Arena [och övriga ishockeyanläggningar på Stångebroområdet i Linköping (Stångebrohallen och C-hallen)] (”Arenan”). Av LHCs ordningsregler för sådana Arrangemang gäller att det är förbjudet att utan tillstånd inom Arenan fotografera, videofilma eller göra annan upptagning för återgivande av bild och ljud (”Fotografera”). Som ett villkor för att LHC ska lämna tillstånd till Fotografen att Fotografera i Arenan i samband med Arrangemang gäller att Fotografen är skyldig att upplåta en icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt för LHC, jämte samtliga de bolag/organisationer som vid var tid ingår i samma koncern som LHC (”Dotterbolag”), att använda samtliga bilder som Fotografen tar i Arenan. Parternas överenskommelse och de närmare villkoren framgår av detta avtal om upplåtelse av fotografiskt verk och bild (”Avtalet”).1.                 Fotografens rätt att fotografera

2.1              Fotografen upplåter härmed till LHC, jämte Dotterbolag, en icke-exklusiv, icke- överlåtbar, evig, oåterkallelig, royaltyfri rätt att nyttja de fotografiska verk/bilder som Fotografen producerar (”Verket”) i samband med Arrangemang i Arenan. Fotografens upplåtelse ska ske omedelbart när Fotografens immateriella rättigheter till Verket uppkommer.2.4              Upplåtelsen omfattar alla begagnande- och nyttjandeformer, inkluderande Internet, Intranät och/eller andra distributions och publikationsstrukturer t.ex. ny teknik och den gäller utan begränsning med hänsyn i tid eller rum, eller i övrigt och utan andra inskränkningar.


2.6              Om Fotografen önskar behålla sin rätt att bli namngiven som upphovsman, åligger det Fotografen att infoga sitt namn i Verket digitalt. Om så inte sker senast i samband med Fotografens överlämnande av Verken enligt punkt 2.2 ovan, ska Fotografen anses ha avstått från sin rätt att bli namngiven som upphovsman. LHC, jämte Dotterbolagens, rätt enligt punkt 2.5 ovan innefattar en rätt att – i förekommande fall - ensamt besluta om hur namngivning av Fotografen ska utformas.

2.7              Fotografen garanterar att Fotografen innehar samtliga immateriella rättigheter som är nödvändiga för att upplåta Verket till LHC, jämte Dotterbolag och att Verket inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

3.                 Avtalstid
3.1              Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan gäller från och med 2016-09-16 till och med 2017-04-30 och upphör därefter automatiskt och utan uppsägning att gälla. LHC ska dock alltid ha rätt att säga upp Avtalet i förtid med trettio (30) dagars uppsägningstid.

[Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan gäller från och med [infoga datum] till och med [infoga datum] och upphör därefter automatiskt och utan uppsägning att gälla.]

3.2              Vardera Parten äger rätt att omedelbart säga upp Avtalet till förtida upphörande:

3.2.1         om den andra Parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan, ställd till den andra Parten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse, eller
3.2.2         om den andra Parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, blir föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar eller annars skäligen kan antagas vara på obestånd.

3.3              Parts uppsägning ska vara skriftlig.

4.                 Konsekvenser av Avtalets upphörande
4.1              I händelse av Avtalets upphörande ska Fotografens rätt enligt punkt 1.1 ovan upphöra att gälla vid tidpunkten för Avtalets upphörande.

4.2              LHC, jämte Dotterbolagens, rätt att nyttja Verk som upplåtits enligt punkt 2 ovan under avtalstiden ska dock alltjämt gälla utan begränsning i tiden. Även punkt 5 nedan ska äga fortsatt giltighet efter Avtalets upphörande.

5.1              Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.
                                                                                     _________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt.

Ovanstående avtal godkännes härmed:

Linköping den __/__ 2015

FOTOGRAFEN

________________________________________
[underskrift]

________________________________________
[namnförtydligande]